قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

حافظ
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/11/28 - 10:09 در خوشنویسان فوق ممتاز