قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تا بی سرو وپا باشد اوضاع فلک زین دست
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی
حافظ
ترکیب و اجرا
به قلم رند
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/14 - 21:13 در آثـــار کــاربـــران