قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حضرت مولانا می فرماید :
هست مطلق کارساز نیستیست
کارگاه هست‌کن جز نیست چیست
بر نوشته هیچ بنویسد کسی
یا نهاله کارد اندر مغرسی
کاغذی جوید که آن بنوشته نیست
تخم کارد موضعی که کشته نیست
تو برادر موضع ناکشته باش
کاغذ اسپید نابنوشته باش
تا مشرف گردی از نون والقلم
تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/05/07 - 17:00 در شعر وادبیات
دیدگاه
خادم

@};-

1395/05/8 - 11:01