قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گفتم روزی که بگویم سخنی چند به او/
شعری غزلی یا که کمی پند به او/

در وسوسه اش قافیه ای میجستم /
شهد و شکر و شربتی از قند به او /

گفتا که حبیبم مرض قند مرا خواهد کشت/
گر دیر بگفتی زده بودم کمکی گند به او/

. .(همینجوری بدون هدف 94/11/4 یکشنبه 2:28 بامداد رضا قدرتی)
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/11/04 - 02:29 در گروه آزاد
دیدگاه
چشمه

لبخند

1394/11/11 - 23:29