حبیب

shahrood Rss
41 followers ·32 following · 25 posts
حبیب
گفتم دلُ دین بر سر کارت کردمهر چیز که داشتم نثارت کردمگفتا،تو که باشی که کنی یا نکنیآن من بودم که بی قرارت کردم!آن کس که تو را شناخت،جان را چه کند؟فرزندُ عیالُ خانمان را چه کند؟دیوانه کنی،هر دو جهانش بدهیدیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند؟ای در دل من میلُ تمنا،همه تو!واندر سر من مایه ی سودا،همه تو!هر چند به روی کار در مینگرمامروز همه توییُ فردا همه تو!
 1. برهانی
  1392/08/26 - 15:26
 2. بخارائی
  بخارائی ****
  زیباست
  1392/08/26 - 16:47
 3. خوش باف
  1392/10/7 - 23:48
ارسال دیدگاه ...
امضاء: منم من ميهمان هر شبت لولي وش مغموم.....