انتظار

از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود ؟ به کجا می روم آخر ؟ ننمایی وطنم Rss
102 followers ·64 following · 374 posts
انتظار
اثر استاد ایمان ملکی......... با نام ... : " مهاجر"
  1. ســـحـــا
    1391/05/8 - 11:29
  2. حمیدرضا نجاتی
    1391/05/8 - 17:30
ارسال دیدگاه ...
امضاء: لای الامور الیک اشکوا و لما منها اضج و ابکی