قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
سمانه سبزیکاران
2 پست
زن
سمانه سبزیکاران
سمانه سبزیکاران
با خدایا:
از کوی تو بیرون نرود پای خیالم
نکند فرق به حالم؛چه برانی چه بخوانی
چه به اوجم برسانی؛چه به خاکم بنشانی؛
نه من آنم که برنجم؛نه تو آنی که برانی...
سمانه سبزیکاران
سمانه سبزیکاران
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود...
1286825051_kaboli-os-k-15.jpg