قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 15 کاربر · 44 پست

ارسالهای خوشنویسی عثمانی

شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث و نسخ استاد محمد شوقی [فایل]
4040a.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث استاد محمد اوزچای [فایل]
1389.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد نظیف [فایل]
11147.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد نظیف [فایل]
9547.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث بسیار زیبا به رقم مرحوم استاد حامد [فایل]
12300.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث مرحوم استاد مصطفی راقم(1241-1171قمری) [فایل]
6669.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث بسیار زیبا به رقم مرحوم استاد محمد نظیف(1331-1262قمری) [فایل]
4412.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث با رقم مصطفی الکوتاهی [فایل]
7711.jpg
صفحات: 1 2