قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 15 کاربر · 44 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا از استاد حامد
42.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم عزت
p5.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم راسم
p4.JPG
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم داود
3549.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم داود
654.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم داود
85.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به قلم استاد داود
2022.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به قلم استا محمد بدوی
2020.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5