قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 15 کاربر · 44 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم شفیق،حقی و نظیف
364.jpg 365.jpg 369.jpg 381.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث بدون رقم
394.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم عبدالرحمن
287.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم عزت
37.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم فهمی
72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم ناصح
50.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم جودت
67.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم مصباح
56.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6