قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار نسخ و ثلث خوشنویسان عثمانی و ترک و عرب

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسی عثمانی

گروه عمومی · 14 کاربر · 35 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم استاد محمد شوقی افندی(ره)
334.jpg 335.jpg 336.jpg 332.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم استاد محمد شوقی افندی(ره)
67.jpg 330.jpg 58.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم فهمی
72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم ناصح
50.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم جودت
67.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث به رقم مصباح
56.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا از استاد حامد
42.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط ثلث زیبا به رقم عزت
p5.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5