قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من منم...

مشخصات

موارد دیگر
رند عالم سوز
321 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(55 کاربر)
رند عالم سوز
رند عالم سوز
نفسم گرفت از این شهر(شب)
در این حصار بشکن
شفیعی کدکنی
1534970575079.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
جز اینم هنر نیست
که آشیان تو باشم
احمد شاملو
1534886108757.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی
الا بر آنگه دارد با دلبری وصالی
سعدی
1534796647142.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
حافظ
vafa 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ما نتوانیم و عشق پنجه درانداختن
سعدی
panjeh 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
سیف فرغانی
rrronagh 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
خیام
1532379188426.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
رند عالم سوز
رند عالم سوز
ما همچو غنچه یکدل و یکروی مانده ایم
سیمین بهبهانی
gol 001.jpg
باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15