قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است و منسوب به شهر کوفه بوده.نخستین نسخه‌های قرآن با این خط نوشته می‌شد. از سده سوم هجری به بعد با فراگیر شدن خط نسخ و دیگر دبیره‌های نوآوری شده کاربرد خط کوفی کمتر شد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط کوفی

گروه عمومی · 44 کاربر · 192 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
جمال المرء فی الحلم:امام علی (ع) [فایل]
jmalol.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصر من الله و فتح قریب [فایل]
abadgar1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصر من الله و فتح قریب [فایل]
scan0023660.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
چون عقل کامل شود،سخن گفتن اندک گردد.امام علی(ع) [فایل]
azatamal.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کار رعیت با عدالت اصلاح می شود. امام علی (ع) [فایل]
beladlt.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
اساس کارها،به پایان خوب رساندن است.امام علی(ع) [فایل]
mlakl.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
زشتی سخاوت،اسراف است.امام علی(ع) [فایل]
shinals.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست.امام علی(ع) [فایل]
lakenza.jpg
صفحات: 5 6 7 8 9