قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از محضر مرحوم استاد فضایلی ،استاد وکیلی واستاد فرزانه کسب فیض کرده ام

مشخصات

موارد دیگر
حمید رضا قمی نژاد
109 پست
مرد
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
تاعهدتودر بستم عهد همه بشکستم
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
تنهای کشتگان همه بر خاک وخون نگر
ابعاد 120*80
IMG_5244.jpg
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
سینه تنگ من وبار غم او هیهات
IMG_5229.jpg
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
باز این چه شعله غم واندوه وماتم است
IMG_5226.jpg
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
این نیری که کرده به دریای خون غروب وز شرق نیزه سر زده بیرون حسین تست
IMG_5301.jpg
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
بوسیدن لب یار اول زدست مگذار کاخر ملول گردی از دست ولب گزیدن
IMG_5295.jpg
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
خواهم شدن به بستان چون غنچه بادل تنگ
IMG_5290.jpg
حمید رضا قمی نژاد
حمید رضا قمی نژاد
کو پیک صبح تاگله های شب فراق با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم
IMG_5286.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14