قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در این گروه خوشنویسان فوق ممتاز آثار خود را قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خوشنویسان فوق ممتاز

گروه عمومی · 105 کاربر · 174 پست

ارسالهای خوشنویسان فوق ممتاز

بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
وطن کجاست که آواز آشنای توچنین دورمی نماید

احمدشاملو
PicsArt_۱۰-۱۸-۱۲.۵۶.۰۸.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
به جستجوی تو بردرگاه کوه می گریم احمدشاملو
PicsArt_۱۲-۱۳-۱۱.۲۳.۰۸.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
چگونه شادشوداندرون غمگینم
به اختیارکه ازاختیاربیرون است
حاف
PicsArt_۱۰-۱۷-۰۱.۳۸.۵۱.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
جنگ است اسماعیل
وهم نام های تو ذبح می شوند
تاشهرهای دوردست جهان
چراغان باقی بمانند
شعر: رضا براهنی
PicsArt_۱۱-۲۳-۱۰.۲۲.۲۷.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
دردتاریکی ست دردخواستن
فروغ فرخزاد
PicsArt_۱۰-۱۸-۰۸.۵۴.۲۷.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
گزیده ای از نمایشگاه خوشنویسی"تا خودخورشید"
چهارمین نمایشگاه انفرادی بهروزنخستین شاکر
اردبیل -آبان 1393
IMG_00027.jpg
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
گزیده ای از نمایشگاه خوشنویسی"تا خودخورشید"
چهارمین نمایشگاه انفرادی بهروزنخستین شاکر
اردبیل -آبان 1393
IMG_0020.JPG
بهروزنخستین شاكر
بهروزنخستین شاكر
گزیده ای از نمایشگاه خوشنویسی"تا خودخورشید"
چهارمین نمایشگاه انفرادی بهروزنخستین شاکر
اردبیل -آبان 1393
IMG_3276.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16