قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
593 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm79.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شجاعترین مردم کسی است که بر هوس خویش تسلط یابد.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm81.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسیکه با نادانی دوست باشد،پیوسته در عذابست.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm78.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دوستان مورد اعتماد برای یکدیگر اندوخته ای ارزنده اند.امام محمد تقی(ع)از کتاب چهل سخن
naskhm766.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکویی کردن در غیر جای خود ستم کردنست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm77.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از بی بنیادان وفاداری خواستن نارواست.امام علی(ع) از رسائل ثعالبی
naskhm75.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روی از ناپستد بگردان تا بزرگ شوی.امام علی(ع)از رسائل ثعالبی
naskhm72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm71.jpg
صفحات: 5 6 7 8 9