قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
629 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکویی کردن در غیر جای خود ستم کردنست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm77.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از بی بنیادان وفاداری خواستن نارواست.امام علی(ع) از رسائل ثعالبی
naskhm75.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روی از ناپستد بگردان تا بزرگ شوی.امام علی(ع)از رسائل ثعالبی
naskhm72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm71.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هوشیاری مرد نماینده ی اصل و بنیاد اوست.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm70.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ترسنده زنهار می یابد وقتی می رسد بآنچه ازو می ترسد.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm69.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بر تو چون غالب شود نفس ای رفیق مهربان
حق رعایت کن در آن دم تا نیفتی در زیان
امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm68.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وقتی که بینش انسان کور باشد،دیدن چشم سودی ندهد.امام علی(ع) از غررالحکم
naskhm67.jpg
صفحات: 10 11 12 13 14