قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
علاقه زیادی به خوشنویسی دارم.تنها برای دلم مشق می نویسم.مایل نیستم از این طریق امرار معاش نمایم.

مشخصات

موارد دیگر
شیث آبادگر
618 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm71.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هوشیاری مرد نماینده ی اصل و بنیاد اوست.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm70.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ترسنده زنهار می یابد وقتی می رسد بآنچه ازو می ترسد.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm69.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بر تو چون غالب شود نفس ای رفیق مهربان
حق رعایت کن در آن دم تا نیفتی در زیان
امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm68.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وقتی که بینش انسان کور باشد،دیدن چشم سودی ندهد.امام علی(ع) از غررالحکم
naskhm67.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ گناهی بالاتر از گناه شخص دارائی نیست که شخص فقیر را مانع گردد و چیزی به وی ندهد.امام علی(ع)از طرائف الحکم
naskhm66.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یاد دوستان خدا رحمت بارست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm65.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm64.jpg
صفحات: 9 10 11 12 13