قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
چشمه
414 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
_ _ _اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ......خدااا
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
خیلی اشکال داره ولی فکرکنم بهتر از ننوشتن باشه
24111392 003.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
این صرفا دلنوشتس(و البته کپی) خداکنه آشفتگی وجودیه جاری شده روی کاغذ توی وجود شما تاثیری نگذاره
معذرت
22111392 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
س لام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سه روز رفت و گویی سی روز
چند ساعتیست شب از نیمه گذشته و خواب در چشم ترم میشکند
آخر چرا همیشه...
آنهم...
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
صفحات: 7 8 9 10 11