قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
چشمه
414 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

چشمه
چشمه
سلام
12 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
بجهت فرمایش سرکارخانم مانا قلمی شد (کاغذ کاهی)
سلام به ههمهه
111 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
چه بسیار و بسیار و بارها و بارها چشم دوختم تا بالاخره 25/11 شد 19/2
چقدر باید چشم دوخت و سوخت تا دگربار آیا کی 19/2 شود...
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
خدایا یه نشونه دیدم
بالاخره اوم...
خدا خدا خدااااااااا {-65-}
د-رو
سلاام به هممه
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
صفحات: 4 5 6 7 8
DB Queries: 114 (1.5875s) | CACHE Queries: 54 (0.009s) | Script Execution Time: 1.746 | Memory usage: 1.45MB | Server Load Average: 0.46, 0.36, 0.25