قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
چشمه
414 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

چشمه
چشمه
یکی دوبار نوشتم ولی نشد حتی به اون بدی قبلیها که ارسال کنم; بعداز مدتها ننوشتن و خاطر ح... و ...
همینجور به صورت دلنوشته بنویسمش بهتره انگار:

________________موج (از)این بار چنان کشتی طاقت بشکست
___________________________که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زادو فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند که موجی
رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
در ان گوشه چندان غزل می سراید
که خود در میان غزل ها بمیرد
گروهی بر انند کاین مرغ زیبا
کجا عاشقی کرد انجا بمیرد
شب مرگ از بیم انجا شتابد
که از مرگ غافل شود تا بمیرد
من این نکته گیرم که باور نکردم
ندیدم که قویی به صحرا بمیرد
چو روزی از اغوش دریا بر اید
شبی هم در اغوش دریا بمیرد
تو در یای من بودی اغوش وا کن
که میخواهد این قوی تنها بمیرد
ادامه ...
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی


بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستیسر شانه را شکستم به بهانه‌ی تطاول


که به حلقه حلقه زلفت نکند درازدستیز تو خواهش غرامت نکند تنی که کشتی


ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستیکسی از خرابه‌ی دل نگرفته باج هرگز


تو بر آن خراج بستی و به سلطنت نشستیبه قلمروی محبت در خانه‌ای نرفتی


که به پاکی‌اش نرفتی و به سختی‌اش نبستیبه کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم


ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستیز طواف کعبه بگذر، تو که حق نمی‌شناسی


به در کنشت منشین تو که بت نمی‌پرستیتو که ترک سر نگفتی ز پیش چگونه رفتی


تو که نقد جان ندادی ز غمش چگونه رستیاگرت هوای تاج است ببوس خاک پایش


که بدین مقام عالی نرسی مگر ز پستیمگر از دهان ساقی مددی رسد وگرنه


کس از این شراب باقی نرسد به هیچ مستیمگر از عذار سر زد خط آن پسر فروغی


که به صد هزار تندی ز کمند شوق جستی
ادامه ...
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
(توی این ماه رمضون)خیلی ساده خیلی راحت و خیلی جدی میگم; خیلی دعا کنید
و برای همه
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
و ...
92-3-17.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
صفحات: 3 4 5 6 7