قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
چشمه
414 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

چشمه
چشمه
همی گویم و گفته ام بارها-مرا کی کنید زین اسارت رها
قفس کشت من را خدا را مدد-شدم خسته زین خون وخونخوارها
...
فرض که نکو آدمی بودم در این دنیا
دلیل کیفر آخرتم همین بس; که ای چشمه چگونه این همه نامردمی دیدی و زنده ماندن ادامه توانستی
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام عصربخیر
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
03091392 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
محبت آنست که در دوستی آنچه (بجهت) خود,خواهی بوجه اکمل بجهت دوست خود نیز خواهی
01091392 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
کام دنیا نشد ار قسمت من روزی چند *********عاقبت میزند این کام به من هم لبخند
پیک مرگست مرا کام و چه شیرین تلخست ***** تلخ و شیرین خورم آنرا به هزاران ترفند

بخورم یانخورم, آن بخورانند مرا ****************** فقط این کام زند با همه آخر پیوند
گر بود خلق خدا شاد ز دست من مست ****** دهد این کام مرا راحتی از این همه بند

ورکشد آه ز دستم دل مسکین مردم ******* کشد این کام مرا در قل و زنجیر و به بند
گر بسازم به کم و بیش در این دوره عمر ***** به کم و بیش عمل هم به کرم میسازند

ور کم و بیش جدایم کند از شیوه راست ********** روز موعود به این کام مرا میسوزند
چشمه خاموش شو و کرده نیکو آور ********* گر یکی نیک کنی به بود از این همه پند
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
صفحات: 12 13 14 15 16