قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
چشمه
414 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
ماه،شیدای مه روی تو شد ای ماه من ...... شمس،شید خود ز رخسار تو جست ای ماه من
ماهٍ شیدا شمسٍ تابان از خودی بیخود شدند ... عیب من چون میکنی ای ماه من ای ماه من
یوسفی دیدند و دست از میوه ها نشناختند ............ دست ببریدم اگر عیبم مکن ای ماه من
بر لب چشمه بدیّ و سایه ات درچشمه بود .... شخص دیگر سایه ات درچشمه دیدای ماه من
من برآشفتم؛ خطاگر، چشمه دیدم؛ تیغ را ............ زین سبب بر دست او انداختم ای ماه من
حال، خاطر گر مکدر ساختم شرمنده ام ................ چشمه را دیگر نخواهی یافتن ای ماه من
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
02101392 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
سلام صبح بخیر
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
چشمه
چشمه
دلنوشته
22091392 001.jpg
روزگاریست که کس را به کسی کاری نیست-خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
صفحات: 9 10 11 12 13