قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
Kazem
3 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

Kazem
Kazem
ناگهان چقدر زود دیر می شود !...
حرفهای ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی
وقت رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی !
پیش از انکه با خبر شوی
لحظه ی عزیمت تو نا گزیر می شود
ای...
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چقدر زود دیر می شود!
"قیصر امین پور"
Kazem
Kazem
دیوانـگـــیـ ( شـــاعـــر آرزو رحیمــــیـ {-35-} )
آنــ گــــاهـ
کــهـ در جنـگـ نـابــرابــر حسـ و انـدیشـــهـ
احســاسـ فــاتـحـ میـ شـود
دیــوانگــیـ پــرچمـ مــیـ فـــرازد
و دل
آســودهـ از مـــلــامـتـ خــــرد
یــکـــهـ تـازیـ مـیـ کنــد
دیــوانـگــیـ
ایستــادنـ بــیـ نقـــــابــ
در بــرابــر آیینهـ استــ
فــــرصــتـ بـهـ سخـــرهـ گــــرفتنـ
پرستیـــژهــــایـ احمقــــانـهـ اجتمـــاع
گسستـنـ زنجیــــرهــایـ تــردید
ز دستــ و پـایـ نحیفـــ دل
و آشتــیـ
بــا حقیقــتـ عـــریــانـ خــویشتـنــ ...
آهـ مـــنـ
چـــهـ بـیـ اندازهـ
دیـوانگـــیـ هـــایــمـ را دوستــ دارمـ
ادامه ...
Kazem
Kazem
گم گشته (شاعر آرزو رحیمی{-35-})
چشم من بارانی ست
دل من گمشده است
از منش بیزار و
سوی مردم شده است
.
من به تو شک دارم
این فسونکار کجاست؟
اعترافی بنما!
دل من پیش شماست؟!