قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 13 کاربر · 128 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
شادروان خليل‌الله خليلی
نوروز آوارگان 


گــــوييد بـــه نـــوروز کـه امــسال نــيايـــــد
در کشور خونيــــن کــفنـان ره نـگشـــــايــــد
بـلـبـل بــچمــن نـغــمــه شـــادی نـســرايـــد
مــــاتـمــزدگانــرا لــــب پـــرخـنــده نــشايـــد
خون می دمد از خاک شهيدان وطن‌وای

 ای وای وطن وای
گلگون کفنانرا چه بهـــار و چــــه زمستــــان
خونين جگران را چه بيابـــان چـــه گلستــــان
در کشور آتـــــش‌زده در خـــــانــــه ويــــران
کس نيست زند بوسه برخسار يتيمان وای

 کس نيست که دوزد به تن مرده کفن‌وای

 ای وای وطن وای
از سينه هر سنگ تو خون می دمد امروز
از خاک تو مستی و جنون می دمد‌امروز
آن لاله چی ديده که نگون می‌دمد‌امروز
وآن سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز
سرخست بخون پا و سر و سرو و‌سمن‌وای

 ای وای وطن وای
ادامه ... گویید به نوروز که.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
با حافظ
راه خلوتگه خاصم.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
کیست؟/
کیست درین نیمه شب/
این همه در میزند؟/
کیست دراین شام تار/
دیدن من آمده است ؟/
در زد و رم داد باز/
مرغ خیال مرا،در زدن آشنا ست./
باش،/
بگو آمدم./
باز به دروازه کوفت/
دل به برم می تپد/
این تپش دل ز چیست؟/
در زد وآرام شد/
از اثر باد بود/
باز خموشی فگند /
سایه بر اوراق من/
وآنچه به چشمم خورد،روشنی و سایه هاست./
کیست چنین پشت در/
تند نفس میزند؟/
می فشرد،نرم نرم،شانه به پهلوی در/
خش خش دامان کیست ؟/
دست لطیف که بود/
پنجه به در کوفت باز ؟/
ناخن زیبای اوست/
رشته شعرم گسیخت،باز گمانم صداست./
باش ،/
بگو آمدم./
دل به تپیدن فتاد/
دیده سیاهی گرفت/
بر لب من خشک شد/
زمزمه «آمدم»/
در بگشودم قرار/
یک دو سه ره پی به پی/
جیغ زدم :کیستی؟/
هیچکس آنجا نبود/
لیک پس از یک سکوت/
روح دو سه دخترک/
هو زده بگریختند/
آلهه شعر بود/
سر به سر من گذاشت.عشق طلسم خداست.
حسین توفیق
ادامه ... عشق طلسم خداست.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز و عمر خیام
می در کف من نه که دلم در تابست
وین عمر گریز پای چون سیمابست
دریاب کــه آتـش جوانـی آبـست
هُش دار که بیداری دولت خواب است
می در کف.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
رباعی از استاد براتعلی فدایی
چلیپا.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
روز بارانی ، شعر زیبای فروغ و شوق نوشتن
هر جایی
از پیش من برو که دل آزارم
ناپایدار و سست و گنه کارم
در کنج سینه یک دل دیوانه
در کنج دل هزار هوس دارم
قلب تو پاک و دامن من ناپاک
من شاهدم به خلوت بیگناه
تو از شراب بوسه من مستی
من سرخوش از شرابم و پیمانه
چشمان من هزار زبان دارد
من ساقیم به محفل سرمستان
تا کی ز درد عشق سخن گویی
گر بوسه خواهی از لب من بستان
عشق تو همچو پرتو مهتابست
تابیده بی خبر به لجن زاری
باران رحمتی است که می بارد
بر سنگلاخ قلب گنهگاری
من ظلمت و تباهی جاویدم
تو آفتاب روشن امیدی
بر جانم ای فروغ سعادتبخش
دیر است این زمان که تو تابیدی
دیر آمدم و دامنم از کف رفت
دیر آمدی و غرق گنه گشتم
از تند باد ذلت و بدنامی
افسردم و چو شمع تبه گشتم
من ظلمت و تباهی جاویدم
ادامه ... 001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز
مالک یو الدین.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
به کجا رود دل من ز غم و خیال مهرت
به کدام در بکوبم که دهد نشان ز کویت

من و ناله ی شبانگه، من و باور شکسته
من و راه گنگ و مجهول و دریچه های بسته

دل و داغ خودفریبی، دل و نقش پوچ و خالی
دل و گریه های پنهان، دل و خنده ی دروغی

من و دل دونقش بیرنگ، ز دو دست راز تقدیر
من و دل دوپرشکسته،یار ناله های شبگیر

به کجا روم که بیتو پوچ و خالی از سرودم
به کجا روم که بیتو جلوه ی غبار و دودم

عالمی ز بیقراری خفته در سکوت چشمم
هق هق شبانگه من رمز خنده های مستم

نجمه نجوا
ادامه ... دل وگریه های.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 12 13 14 15 16