قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 13 کاربر · 128 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
شعر از سید ضیالحق سخا
صدایم کن که دلتنگم
به چشمان زلال تو تماشا میکنم خود را
من ِ گمگشته در چشم تو پیدا میکنم خود را
هرازگاهی به لبخندی سراغم میکنی؟! کافیست
_ ریاضت میکشم _ باشد، تسلا میکنم خود را
صدایم کن که دلتنگم، جدا از هرچه آهنگم
چنان دلتنگ ِ دلتنگم که حاشا میکنم خود را
قرائت کن مرا: متنی پُر از ایهام وابهامم
که من با لهجه ی نرم تو معنا میکنم خود را
اگر رودی من آهنگت، اگر کوهی گـُلِ ِ سنگت
وگرساحل شوی ، با دیده دریا میکنم خود را
کجابردی مرا ازمن؟ که دیگر نیستم، ای زن !
بده بازم مرا، از تو تقاضا میکنم خود را
ادامه ... 002.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
.......
تا بجایی رسی.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
منتظر نقد بزرگوارانم
آری از قسمت.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
عشقری
این غم بی حـیـــا مرا باز رهــــــا نمی کند
از غم و ناله های من هیچ حـیـــا نمی کند
گشته ز ناله نــای من خوشتر از گلوی نی
ناله اثـر نمی دهـد نـای نَــــــــــوا نمی کند
رفـتـه و مـیــــرود هنوز هر کی به هـــر کجا
تکـیـه به زندگی مکن عُـمــر وفــا نمی کند
گفت همنی آه ترا گـریـه ز چیست گفتیش
آنچه که اشک می کند آب بـقـــا نمی کند
تکیه به زندگی مکن.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با خداوندگار بلخ
ز همراهان جدایی مصلحت نیست
سفر بی‌روشنایی مصلحت نیست
چو ملک و پادشاهی دیده باشی
پس شاهی گدایی مصلحت نیست
شما را بی‌شما می‌خواند آن یار
شما را این شمایی مصلحت نیست
چو خوان آسمان آمد به دنیا
از این پس بی‌نوایی مصلحت نیست
در این مطبخ که قربانست جان‌ها
چو دونان نان ربایی مصلحت نیست
بگو آن حرص و آز راه زن را
که مکر و بدنمایی مصلحت نیست
چو پا داری برو دستی بجنبان
تو را بی‌دست و پایی مصلحت نیست
چو پای تو نماند پر دهندت
که بی‌پر در هوایی مصلحت نیست
چو پر یابی به سوی دام حق پر
که از دامش رهایی مصلحت نیست
همای قاف قربی ای برادر
هما را جز همایی مصلحت نیست
جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی
در این جو آشنایی مصلحت نیست
خمش باش و فنای بحر حق شو
به هنبازی خدایی مصلحت نیست
ادامه ... زهمرهان جدایی.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز با هاتف اصفهانی
که یکی هست و هیچ نیست جز او
وحده لااله الاهو
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی
گر به اقلیم عشق روی آری
همه آفاق گلستان بینی
بر همه اهل آن زمین به مراد
گردش دور آسمان بینی
آنچه بینی دلت همان خواهد
وانچه خواهد دلت همان بینی
002.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
داکتر سمیع حامد
دو عقاب ابروانت دو پلنگ چشم هایت
دو گوزن چشم هایم دو تفنگ چشم هایت
دل من گلوله خورده سر و پای من به رقص است
هدفم گرفته امشب چه قشنگ چشم هایت
هدفم گرفته امشب.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز با صایب
پاکان ستم ز جور فلک بیشتر کشند گندم چو پاک گشت خورَد زخم آسیا
پاکان ستم زجور.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 11 12 13 14 15